മറ്റു ബാങ്കുകളില്‍ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധധിയാണിത്‌. കര്‍ഷകരായ അംഗങ്ങള്‍ അവരവരുടെ പുരയിടത്തിലെ നാളീകേരം ബാങ്കില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്ന നാളീകേര ലേലത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന വില അനുസരിച്ച് ബാങ്കില്‍ നല്‍കുകയും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഉയര്‍ന്ന വില അവരവരുടെ നിക്ഷേപത്തിലോ, വായ്പ്പയിലോ വരവ് വെക്കുന്നു

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org