ബാങ്കിലെ വായ്പ്പകാര്‍ക്കും സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ ഉള്ളവര്‍ക്കും , ചിട്ടി ഉള്ളവര്‍ക്കും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പാസ്ബുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org