ഒരു ദിവസം തന്നെ പലതവണ ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുവാന്‍ ഈ അക്കൗണ്ടില്‍ കൂടി കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. കച്ചവടകാര്‍ക്കും , വ്യവസായികള്‍ക്കും , സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഇതു വളരെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതാണ്‌.

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org