കൊട്ടേഷന്‍
ബാങ്കിലേക്ക് ദിനനിക്ഷേപ പിരുവ് നടത്തുന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒരു Daily Deposit Machine ആവശ്യമുണ്ട്. Daily Deposit Machine വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും 10 ദിവസിത്തിനുള്ളില്‍ കൊട്ടെഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബാങ്ക് ഓഫീസിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തന സമയത്ത് ബെന്തപ്പെടാവുന്നതാണ്.
19-04-2018
സെക്രെട്ടറി
മുതുകുളം SCB 731.
0479-2476307

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org