വളരെ ആകര്‍ഷകമായ ഒരു നിക്ഷേപമാണ് ഇത്‌. ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തി മാന്യമായ പലിശ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധധിയാണ്. ഇപ്പോള്‍ നിലവില്‍ 5% മുതല്‍ 10 % വരെ വാര്‍ഷിക പലിശ കാലാവധിക്ക് അനുസൃതമായി ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍ക്ക്‌ ½ % കൂടുതല്‍ പലിശ ലഭിക്കുന്നു.

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org