മാരക രോഗം ബാധിച്ച ഗ്രാമലക്ഷ്മി സ്വയം സഹായ അംഗങ്ങള്‍ക്ക്‌ ചികിത്സാ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 5000 രൂപ വരെ ധനസഹായം നല്‍കുന്നു..

ആം ആദ്മി ഭീമാ യോജനയുടെ ഭാഗമായി LIC Of  India യുമായി സഹകരിച്ചു SH ഗ്രൂപ്പിലെ 18 മുതല്‍ 52 വയസൂ വരെ പ്രായം ഉള്ള വനിതകളെ 100 രൂപ ഒരുവര്ഷ പ്രീമിയം അടച്ചു ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്യുന്നു.

സ്വാഭാവിക മരണം സംഭവിച്ചാല്‍ 30000 രൂപ വരെയും അപകട മരണം സംഭവിച്ചാല്‍ 75000 രൂപ വരെയും അവകാശികള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നു

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org