കൊട്ടേഷന്‍- കമ്പ്യുട്ടര്‍, പ്രിന്‍റര്‍ബാങ്കിലേക്ക് ആവശ്യമായ കമ്പ്യുട്ടര്‍, പ്രിന്‍റര്‍ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും കൊട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൊട്ടെഷനുകള്‍ 29-01-2020ന് 5 pm ന് മുന്‍പാകെ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബാങ്കിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തി സമയത്ത് ബെന്തപ്പെടുക.

Sl.No                                       ITEM                                                          Nos

1                                   Dell System (13 Dose ) Branded                   1

2                                   Epson Printer LQ 1310                                       1

3                                   Epson Printer LX 310                                           1

Muthukulam                                                                               Secretary

20-01-2020

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org