കോട്ടേഷന്‍(Currency Counting Machine)
ബാങ്കിലേക്ക് ആധുനീക സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയ രണ്ട് Currency Counting Machine ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും 29-09-2020 ചൊവ്വാഴ്ച്ച 5pmന് മുന്‍പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം കൊട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org