ബാങ്കിലെ എല്ലാ ഇടപാടുകാര്‍ക്കും അവരവരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ബാങ്കില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന മുറക്ക് അവര്‍ നടത്തുന്ന ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകള്‍ ( പണം അടയ്ക്കുമ്പോഴും, പിന്‍വലിക്കുമ്പോഴും, വായ്പ്പ തവണ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ചിട്ടി അറിയിപ്പുകള്‍, നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കാലാവധി ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ബാങ്കിന്റെ യോഗങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിനും, മറ്റുള്ള അറിയിപ്പുകള്‍) എല്ലാം തന്നെ എസ്സ്.എം.എസ്സ്. ആയി സ്വന്തം മോബൈല്‍ഫോണില്‍ കൂടി അറിയാന്‍ കഴിയും.

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org