ബാങ്കിന്റെ് ഇടപാടുകാര്‍ക്കായി ബ്രാഞ്ചില്‍ ലോക്കര്‍ സംവിധാനം വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്‌ സ്കീം 50000 രൂപ മുതല്‍ 200000 രൂപ വരെയുള്ളതും 20 മാസം മുതല്‍ 40 മാസം വരെ കാലാവധിയുള്ളതുമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയായി ( ചിട്ടി ) നടന്നുവരുന്നു.

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org