സാധാരണയായി എല്ലാ ഇടപാടുകാര്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിക്ഷേപമാണ് ഇത്. സീറോ ബാലന്‍സായും ഈ നിക്ഷേപം തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. 6 ശതമാനം വരെ പലിശ ലഭിക്കും..

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org