മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക് പി. ഓ ഫോണ്‍.2476307

ആവശ്യമുണ്ട്

ബാങ്കില്‍ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരായി രണ്ട് പേരെ നിയമിക്കുന്നതിന് 55 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള എക്സ്മിലട്ടറി ജീവനക്കാരെ മാസവേതനം പതിനായിരം രൂപ നിരക്കില്‍ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 10-10-2020 രാവിലെ 10 മണി മുതുകുളം, സെക്രട്ടറി 05-10-2020

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org