ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിലും ബ്രാഞ്ചിലും സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായും, ബ്രാഞ്ചിലെ ഇടപാടുകള്‍ ഹെഡ് ഓഫീസിലിരുന്നു വീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ആധുനിക ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ് ഓഫീസും ബ്രാഞ്ചും പൂര്‍ണ്ണമായും ക്യാമറ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

വിലാസം

മുതുകുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്(ക്ലിപ്‌തം) നമ്പര്‍ 731 മുതുകുളം തെക്ക്‌ പി. ഒ. ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍

+91 479 2476307, +91 479 2472037, +91 479 2470037

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് : എച്ച്. എസ്. ജംഗ്‌ഷന്‍
ആലപ്പുഴ, കേരളം
ഫോണ്‍ : +91 4792 470037
info@mscb731.org